Regulamin akcji dla klientów detalu tradycyjnego

 1. Nazwa Akcji
  Akcja „Daj butelce drugie Życie”, zwana dalej „Akcją”.
 2. Podmiot organizujący Akcję
  GRUPA ŻYWIEC S.A. z siedzibą w Żywcu (34-300), przy ul. Browarnej nr 88, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000018602, zwana dalej: „Organizatorem”.
 3. Cel Akcji
  Celem Akcji jest działanie proekologiczne w zakresie odzysku i ponownego wykorzystania opakowań szklanych, tj. butelek zwrotnych Organizatora o poj. 0,5 l oznaczonych znakiem towarowym Grupy Żywiec S.A. (zwane dalej „Butelką” lub „Butelkami”), które odbierane będą od Konsumentów przez wybrane Punkty Sprzedaży Detalu Tradycyjnego (zwane dalej „PSDT”), na warunkach ustalonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Zasady Akcji
  1. Akcja skierowana jest do wybranych PSDT prowadzących sprzedaż detaliczną piw Organizatora i dokonujących odbioru – zakupu od Konsumentów Butelek.
  2. Przystąpienie do Akcji przez PSDT wymaga zachowania formy pisemnej poprzez podpisanie stosownego Oświadczenia lub poprzez wypełnienie formularza i zaznaczenie zgody na przystąpienie do Akcji i akceptację Regulaminu na stronie internetowej Akcji www.zwrocbutelke.pl.
  3. Z zastrzeżeniem ppkt 4.4. poniżej, Klient prowadzący PSDT, który przystąpił do Akcji, w okresie jej trwania, zobowiązuje się do odbioru – zakupu od Konsumentów Butelek w sugerowanej cenie brutto 35 groszy za jedną sztukę. Celem uchylenia jakichkolwiek wątpliwości, o ostatecznej cenie zakupu Butelki decyduje tylko i wyłącznie PSDT bez jakiegokolwiek udziału Organizatora.
  4. PSDT dokonuje odbioru – zakupu od Konsumentów tylko i wyłącznie Butelek oznaczonych znakiem towarowym Grupy Żywiec S.A., które nie są uszkodzone lub zanieczyszczone.
  5. Organizator dostarczy do PSDT nieodpłatnie materiały promocyjne dotyczące komunikacji Akcji wraz z niniejszym Regulaminem.
  6. Zakupione przez PSDT Butelki od Konsumentów będą odbierane przez wskazanych przez Organizatora Dystrybutorów współpracujących z PSDT.
  7. W okresie Akcji PSDT zobowiązuje się do umieszczenia na terenie punktu sprzedaży materiałów promocyjnych komunikujących Akcję.
  8. Klient prowadzący PSDT traci uprawnienia do udziału w Akcji, w przypadku gdy naruszy postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie. Organizator poinformuje Klienta o utracie prawa do dalszego udziału w Akcji.
 5. Czas trwania Akcji
  1. Z zastrzeżeniem zapisu ppkt 5.2. poniżej, Akcja trwa w okresie od 01.08.2019 do 31.08.2020 r.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Akcji lub przerwania Akcji w każdym czasie o czym poinformuje na stronie internetowej Akcji – www.zwrocbutelke.pl
 6. Sposób rozpowszechniania informacji o Akcji
  1. Regulamin Akcji dostępny będzie na stronie internetowej Akcji www.zwrocbutelke.pl oraz u pracowników Działu Sprzedaży spółki pod firmą Żywiec Sprzedaż i Dystrybucja Spółka z o.o.
  2. Klient prowadzący PSDT wyraża zgodę na umieszczenie na stronie internetowej Akcji www.zwrocbutelke.pl nazwy PSDT, adresu PSDT oraz znaku graficznego (logo) PSDT biorącego udział w Akcji. Powyższe informacje nie będą obejmowały jakichkolwiek danych osobowych Klienta.
 7. Reklamacje
  1. Reklamacje Konsumentów odnoszące się do zwracanych Butelek będą rozpatrywane przez dany PSDT.
 8. Przetwarzanie danych osobowych
  1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją Akcji jest podmiot organizujący Akcję, tj. Grupa Żywiec S.A. z siedzibą w Żywcu, ul. Browarna 88, 34-300 Żywiec.
  2. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu organizacji i przeprowadzenia Akcji zgodnie z Regulaminem.
  3. Dane osobowe będą udostępniane odbiorcom danych, tj. spółkom z kapitałowej Grupy Żywiec, Dystrybutorom biorącym udział w Akcji oraz podmiotom świadczącym usługi niezbędne do przeprowadzenia Akcji.
  4. Przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych w Grupie Żywiec S.A. nadzoruje wyznaczony Oficer Bezpieczeństwa Danych Osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adres email: dane.osobowe@grupazywiec.pl
  5. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych w celu ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy prawa.
  6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla uczestnictwa w Akcji.
  7. Dane osobowe będę przetwarzane do momentu wycofania zgody lub do momentu kiedy wygasa obowiązek przetwarzania danych osobowych nałożony na Grupę Żywiec S.A., tj. do czasu wypełnienia obowiązków podatkowo-rozliczeniowych oraz przedawnienia ewentualnych roszczeń.
  8. Administrator oświadcza, iż jest świadomy unijnej reformy ochrony danych osobowych, która związana jest z opublikowaniem w dniu 4 maja 2016 r. w Dzienniku Urzędowym UE L119 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Tym samym, administrator oświadcza, że przetwarzanie danych osobowych, odbywa się z poszanowaniem przepisów Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz wydanych na jego podstawie krajowych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.

Daj butelce drugie Życie

Grupa Żywiec to odpowiedzialny producent piwa. Strona zawiera materiały przeznaczone tylko dla osób pełnoletnich.

Podaj swoją datę urodzenia:

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu zbierania informacji, które pomagają nam usprawnić obsługę witryny, dostosować nasze reklamy do twoich preferencji oraz ulepszyć nasze produkty i usługi. Zgadzając się, akceptujesz zasady dot. prywatności i plików cookies obowiązujące w niniejszej witrynie internetowej. Wstawienia cookies (w tym ich blokadę) możesz zmieniać w ustawieniach twojej przeglądarki w każdej chwili. Tu znajdziesz szczegółowe informacje o polityce plików cookies i polityce prywatności.